Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: KRYGEL Family > Bartovice

Bartovice

 znakbr.jpg

Stručný výtah z pamětní knihy, kde jsou obsaženy události od vzniku obce až do 2.5.1945 (den osvobození).

Pamětní knihu napsal úředník ve výslužbě  KRYGEL František, * 1893 -  †  ?

 

První zmínka o vsi, tehda Bertoltovice, je v seznamu obcí, sepsaném v létech 1302 až 1315 na rozkaz vratislavského biskupa Jindřicha z Vrbna.

Obec byla  založena na sklonku 13 století.  První obyvatelé, kteří se  usadili na  území  nynější obce Bartovice, přišli patrně z vesnic, které vznikly dříve v okolí hradu Ostravy.  Byli to Slezané z národní větve Holasiců, náležející ke kmeni českému. Z původního názvu obce možno předpokládat, že jejím zakladatelem byl Berthold, odtud pojmenování  Bertoltovice, později  Bartultovice  nyní  zkráceně Bartovice.

Pověst hovoří,  že na bartovickém kopci  poblíž místa kde je dům sester Bolouskových, stál  kdysi v dávných dobách dřevěný zámek. Ve staré obecní mapě z dob svobodných pánu Skrbenských  je zakreslena na tomto místě studna.

Těšínský kníže Bolek I (1408-1433)  prodal  r.1411  Bartovice Ondřeji z Tvorkova, držiteli  panství bohuminského  a  polskoostravského.   A s tímto  panstvím se  Bartovice dostaly  v  roce 1440  do  vlastnictví  Václava  Hřivnáče  z  Heraltic,  až do r.1508,  kdy  toto  panství koupil Jan Sedlnický  z Choltic. Kolem r.1620 koupil Bartovice, Radvanice a Lipinu  Jan starší Skrbenský z Hřiště.


Švédové vtrhli na Těšínsko r.1645 a odtáhli v r.1650

Ján Skrbenský dal vystavěti  r.1618 v Šenově dřevěný kostel sv. Mikuláše pro evangelické bohoslužby. V roce 1654 byl kostelík zavřen a bohoslužby zakázány.

Tento pán byl zemským soudcem knížectví Těšinského a dosáhl první svého rodu dne 25.11.1658 povýšení  do stavu svobodných pánů  rodu  starožitných v Království Českém.  Měl  sedm  synů.  Poslední majitel šenovského panství byl baron Antonín Skrbenský, prodal své panství r.1867 paní Františce  Fattoni, dceři  Dr.Františka  z Heinu,  bývalého  starosty  města Opavy,  pak  president vrchního zemského soudu ve Vídni. Baron Antonín Skrbenský se po prodeji odstěhoval ze Šenova do Opavy, kde r.1882 zemřel.

V roce  1805 postihla Bartovice epidemie tyfu a cholery, z této doby pochází  opuštěný  hřbitov v bartovickém lese, asi 30-40 hrobů.  Podle tradice jsou tam pohřbeni také ruští vojáci. V letech   1813 až1814 postihla tuto oblast velká neúroda.

Válka Rakouska s Pruskem, dne 3.a 4.srpna 1866 byli ubytování vojáci po chalupách. U Josefa KRYGLA na č.34 bylo ubytováno 15 mužů.

Františka Fattoni postoupila panství své dceři Emmě Marii provdané za c.k. majora J.Aresina, která panství v r. 1893 prodala za 750 000 zl. hraběti Jindřichu Larisch-Monnichovi v Karviné.

Panství pak zdědil jeho syn Bedřich. V roce 1919 byl statek „Anna“  vyvlastněn a  rozparcelován.

    ====================================================

 

Rod KRYGLÚ v Bartovicích, Křivci a Šenově

Potvrzení z knížecích dolů Salma vydané 23.října 1858  Janu KRYGLOVI  z Bartovic:

Jan KRYGEL, narozený v Bartovicích je zaměstnán jako strojník a vydělává měsíčně průměrně 20.- zlatých.

V seznamu účastníků šenovského kontribučenského fondu z obce Bartovic ze dne 29.11.1869 je pod  číslem domu 29 uveden Jan KRYGEL.

Domkářský grunt KRYGLA Jana má čp.34.

 

Opisy z gruntovních knih :

 SOA Opava,GK G - 488 str.76

No 15. Mychna (Michael) Kriegel kowal  (kovář), * 16.9.1739  - 

 

Sedi na panskej chalupie bez kupu, a powinen pržednie Czys. Kral. ze 2 th 20 g 9 5/4 h do panskych důchodůw, jakž taky gruntoweho platu o Stym Michale 8 Rr 24 kr. odwadieti. Pržade tak, jak jinssy chalupniczy, robotuje we znywo ssest dni.  Prawo umyrajiczy przypada wrchnosti.

 

No 15. Wenzel Krigel

Dne 20. juni 1784 odprodawa zdejssy wrchnostenske porucženstwi w Bartukowiczach polozenu pansku kowarniu Wazlawowi Kriglowi pod numerem domu 15 za smluwenau kupni cenu per Jedno sto reinskich, to jest 100 Rr.K tomu prinalezi zahradka na dwa wiertele a kus pole na osum stwrtnie wraczlawskej miry wisewu a hraniczi s sedlakem Janem Mixanem  krczmarzem,pak s Jerzikem Mixanem a rzekau Lucina.

Na przidatku pri timto grunte oddano jest ........0

Z teho gruntu aneb kowarnie jest kupitel wrchnosti kazdoroznie odwadeti a zbiwati powinen:

Na gruntowim platie w penězich spolu s rzemeslnizkim a stalym robotnim platem na s. Michala pospolu osum rein. osum czeskich.

Na obily ................................…………….......0

Na rzemeslnickym platie ...........……………....0

Na pozastnostech .....................……………....0

Na prediwe s panskeho materialu ………….…0

Na naturalnie robotie .................……………...0

Na stalim od roboty oswobozujizem platie .........0

Na dawzannej skladce a pomoczi panstwu deset patakuw mesizne.

Na potvrzení toho je tento kontrakt stranami podepsán a spečetěn.

Stalo se v Šenově dne a roku jak nahoře. (20 juni 1784)

Potvrzeno v Opavě 1.7.1773

Anton von Beer,  Komisař

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SOA-Opava,grunt.kniha G-488 str.115

No 27  Joan KRIEGEL  * 8.11.1752  -   ?

Sedí nezakoupený. Smlouva z 13.7.1773, urbaria potvrzena.

Dne 1.10.1772 byl zdejší vrchností posazen na roční nájem Jan Kriegel na rustikální domek ve vsi Bartovicích  No 27.

Dům si vsak postavil na vlastní náklad. K tomu patří zahrádka na 1měř., pak kus pole na 2 šelfy a 1 štvrť vratislavské míry výsevu. A hraničí s panským radvanickým rybníkem zvaným Lipina a s Janem Vašíčkem, pak s potokem a se svým domem.

Tyto polnosti hraničí a to .......................0

Na přídavku bylo nabyvateli k tomuto gruntu předáno a bude jím při dalším odstoupení ve stejné ceně

a stavu odevzdáno .................................0

Z tohoto gruntu bude dlužen vrchnosti každoročně zapravovati a dávati

na gruntovní činži v penězích ......……..…dle urbáře

na obilí ...........................……………….dle urbáře

na řemeslné činži .........…………............dle urbáře

na předivu z vrchnostenského materiálu ...dle urbáře

na robotě ...................…………….........dle urbáře

na činži za osvobození z roboty ...……….dle urbáře

na dani z gruntu podle idikce, co připadá na měsíc a kromě toho je zvlášť zavázán ...................0

proti tomu má volnost k ................……........0

také má od vrchnosti svobodu ..........….........0

a má k užívání ...........................………........0

stálá činže za osvobození z roboty .…............0

daň vrchnosti měsíčně .....…………..............5 krejcaru

A kdyby tento grunt byl opět prodán, bude z něj placeno laudemium, jak bylo svého času určeno.

Kromě toho není on ničím zvláštním zavázán ...0

naproti tomu má svobodu ..........……….........0

od vrchnosti má k užívání ....………................0

Ostatní jako v jiných kupech.

Potvrzeno v Opavě 1.7.1773                                                    Anton  von Beer - komisař

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SOA-Opava,grunt.kniha G-488 str.91

Bartovice No. 34  Jacob KRIEGEL - hajný (* 2.1.1718  -  † >1777 )

 

Sedi na panske chalupie bez kaupu a povinnen jest všechny jak podatky tak jinši povinnosti zbývati, jak skoro by panskym hajnim nebyl.

Dne 20.8.1755 od vrchnosti koupil za 24 zl a dne 1.7.1773 urbariálně potvrzeno.

Dne 29.8.1755 prodala zdejší vrchnost dominikální velkochalupnický grunt No 34 v Bartovicích Jakubu Krieglovi za domluvenou kupní cenu 24 zl.rýn.K tomu patří zahrádka na 1 věrtel a 1 měřici,pak pole kus u domu na pět šeflu a 1 věrtel a druhý kus zv.  (v lesíku) na dva šefly vratislavské míry výsevu.  Tyto polnosti hraničí:

1.      pole s panskou bartovickou cestou s obou stran,pak s lesní cestou a s panským bartovickým lesem

2.      pole(v lesíku) s radvanickým Josefem Kolářem a Václavem Plachejdou

3.      pak s lesní cestou,Jiřím Mikšanem

4.      a konečně s bartovickým sedlákem Janem Havlasem.

Jako přídavek dostal kupitel .....................0

Z toho gruntu je kupitel vrchnosti každoročně dlužen odvádět na gruntovní činži .......................... 24 kr

na obilí ..............................………..........0

na řemeslné činži ...............……...............0

na postě ............................………...........0

spřádat z panského materiálu dva kusy příze, roboty od Jana do Michala týdně 2 a pul dne,jinak dva dny jednou osobou.

Kromie teho jesste obzwlasstně bude zawazany .....0

Naproti tomu ma tu wolnost kowarzke rzemeslo prowadeti.

Pritom pak ma od panstwa k obdrzeni a zaziwani ...0

Uffanek na tim grunte sobie wrchnost wyjima.

Ostatnie:

K tomu na swiedomi jest tato kupni smluwa od obuch stran podepsana a specetena. Jenž se stalo w Schonowie dne a  leta jak nahore.


Wyminek podle (jistich) rokach 9.Aprila 1793 Wenzel Krigel Janowi Kriglowi za100 Rr Otcowi wiplatil a zustane po jeho smrti trema ditkam.

Splácení kupní ceny ročně 4 zlaté.  Od doby úředního vyřízení tohoto kupu bylo již odvedeno 10 zl.

(Nejasná zmínka o vrchnostenské směnce).

Chalupnický grunt převzal Mikuláš Krigel po svém zemřelém otci Jakubu Kriglovi a splatil k mým rukám nejen obvyklé laudemium 2 zl 24 kr.  ale též ještě dlužnou kupní cenu 14 zl po svém otci a tak je kup zcela zaplacen.

Dáno v Šenově 7.7.1777                                                          Otto svob. pán Skrbenský


Confirm. dne 27. Aprila 1793


Karel Traugotth Skrbensky

 
© ok2yp.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma