Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: KRYGEL Family > Dům č. 16

Dům č. 16

Historie domu číslo 16 v Krásném Poli

Nejstarší záznam o existenci domu č.16  jsem nalezl v opavském archívu gruntovních knih pro panství Klímkovické. Z originálu přeložil pan Miloslav  Kroček († 16.5.2016  ve věku 96 let) , člen genealogického klubu Ostrava.

                                      

                                     duben 1945                                                                                       říjen 1979

                   

                         r. 1980                                                                              r.  2010

SOA,Opava -- Gr.kniha A-18-5 -- Panství Klímkovice -- 66,674-Schönfeld-Krásné Pole

Kupní listina pro Viktora P E T E R K A

na rustikální selský pololánový grunt dům č. 16

*******************************************************************************************************

Dnes, dole uvedeného dne a roku, přenechává prodejem s vrchnostenským svolením Josef Peterek svůj vlastní rustikální selský pololánový grunt pod č. 16 v Krásném Poli včetně výnosů a břemen ve starých hranicích, jak ho on a jeho předchůdci požívali a užívali, svému synu Viktoru Peterkovi za dohodnutou cenu 140 zl. CM, slovy jednostočtyřicet zlatých konvenční měny

.

1. Kupující je povinen tuto kupní cenu zapraviti následovně:

závdavkem hned po své ženitbě do rukou prodejce

40 f CM

tentýž přejímá kapitál váznoucí zde od 1.dubna 1834, patřící
poddanské kontribuční pokladně

30 f CM

zbytek je kupitel zavázán hotově zaplatit prodavateli při skutečném převzetí gruntu

70 f CM

2. Jako přídavek obdrží kupitel 2 koně, okutý vůz, 1 pluh, 1 hák ,4 brány, vše k vlastnímu hospodářství a nářadí        potřebné k vrchnostenské robotě.

3. K tomuto pololánovému selskému gruntu náleží zahrada u domu o 1/8 šelfu, deset kusů role o asi 22 šelfech   vratislavské míry výsevu a louka o jedné fůře sena. Též užívá společný les. Tyto pozemky mají dle katastrálního výkazu následující plochu:

role

16 joch

909 2/6 Klf

louka a zahrada

1 joch

714 5/6 Klf

pastvina

 

1066 Klf

les

2 joch

980 Klf

celkem

21 joch

470 1/6 Klf

Hranice těchto pozemků jsou popsány v urbariálním kupu, na což se tímto odvolává .

4. Z těchto realit je kupující povinen zapravovat:

A. Zemské daně dle pozemkových knih a ostatní dávky dle indikce.

B. Vrchnostenské dávky dle urbáře:

a) na sv. Dorotu,Jiřího,Michala,Martina a Ondřeje gruntovní
    činži celkem ............................ 2 zl 16 kr
    činži za dřevo .......................…1 zl 22 3/4 kr

b) naturální roboty po 4 týdny, týdně 1 1/2 dne pěší a po 48 týdnů týdně 1 den, pak od sv. Jana do sv.
     Michala po 13 týdnů týdně jeden den pěší s jedním koněm.
c) na poctu jednu husu, dvě slepice, 24 vajec.
d) na předivu z panského materiálů 1/2 kusu jemné a 1 kus hrubé příze upříst.

C. Obci a ostatní. Podle poměru na jeho usedlosti.

5. Jest témuž dle protokolu z 20.11.1810 č. 1387 výnos oplocené zahrady, na pasece, kterou zřídil jeho
    děd Jan Peterek se svolením starého pana direktora Gabriela Ulrich tak dlouho bez platu užívat,
    dokud vysoká vrchnost stran této paseky neurčí jinak.

6. K předání a převzetí tohoto gruntu je určen den sv. Jana 1839 dokdy kupující se svou rodinou bude
    mít právo svobodného bydlení u prodejce, a tento si vymiňuje při předání z celkového obilního
    výnosu a z brambor 3. díl, ze zelí polovinu.

7. Jako výměnek obdrží prodavatel pro sebe a svou ženu Apolenu po dobu života:

a) svobodné bydlení ve výměnkářském domku k tomuto určeném

b) na polnosti k obdělávání 6 opavských věrtelů a to na poli nad zvěřincem, na bližní a dolní roli stejným
    dílem

c) k zelenému krmení na louce Pasečka vedle Homoly na 5 pokosů a z louky zmíněné v pol. 5 polovinu
    tak dlouho, dokud tato louka zůstane u gruntu, pak tři záhony za stodolou vedle Krečmera až k příčné
    cestě

d) na přísevku dva záhony na zelí a brambory

e) kousek borového lesa pod porubskou cestou na Klečkovci

f) místo ve stodole, pastvu pro 2 krávy spolu s hospodářovým stádem a pastýřem a obrobení
    výměnkářského pole v patřičném čase

8. Prodejce si vymiňuje pro svého mladšího syna Jana Peterka volné meškání na tomto selském gruntě
    v svobodném stavu v případě když jinak nebude možno se o něho postarat nebo nebude toho
    schopen.

Ostatně má kupitel právo tento selský grunt co nejlépe užívat, tento jinému prodat, pronajmout
nebo zastavit, však vždy s vrchnostenským dovolením.

Poruba, 27. května 1836

Joseph Peterek, prodavatel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viktor Peterek, kupitel

 

Johann Homola, svědek - - - - - - - - Frant. Baigar, svědek - - - - - - - Frant. Wicžisk, svědek

 

Tato kupní a prodejní smlouva se tímto dle práva, nepoškozujíc vrchnostenská práva, potvrzuje a je intabulována v pozemkové knize obce Schönfeld, sv. IV, fol. 66 jako rustikální selský pololánový grunt č. 16 a doslova vtělena do knihy smluv D.

Ředitelský úřad Poruba 4. října 1836

 

Převodní tabulka:

Joch - jitro

1600 sáhů čtver

0.57 ha

Klf - Klafter

sáh

 

 

1 sáh vratislavský

2.98 m2

1 šelf vratislavské míry

 

0.28 ha

1 věrtel opavský

 

38.4 l

 

                   

                                                                                                                                                                                                                              

Z knihy o historii Krásného Pole - V Krasnym Polu na kopečku II - od autora pana Zdeňka Bajgara, jsem zjistil, že selská usedlost s domem č.16 byla v držení rodiny Peterků již od roku 1610 (str. 113)

První známý držitel byl  Andreas Peterek   *1610  - †1670

 

 


 
© ok2yp.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma